MAXIMA Ģimenes loterija - iepērcies ar PALDIES karti un laimē
AtpakaļPreču loterijas “MAXIMA Ģimenes loterija - pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - MAXIMA Ģimenes loterija 2019!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PIRKUMS – jebkurš pirkums vismaz 10,00 EUR (desmit eiro, 00 eiro centi) vērtībā, neieskaitot pirkuma summā preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, medikamenti, azartspēles, rēķinu apmaksa un finanšu darījumi
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PIRKUMA veikšanas un LOTERIJAS reģistrācijas periods: no 2019.gada 14. maija līdz 2019.gada 03. jūnijam.
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izlozes: 2019. gada 22., 29. maijā un 05. jūnijā pulksten 14:00.
3.3. LOTERIJAS laimētāju paziņošana: 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 07. jūnijā Internet mājas lapā www.maxima.lv.
3.4. LOTERIJAS norises periods: no 2019.gada 14. maija līdz 2019.gada 07. jūnijam.
3.5. LOTERIJAS laimestu piegādes pieteikšana: līdz 2019.gada 21. jūnijam.
3.6. LOTERIJAS laimestu izsniegšana ORGANIZĒTĀJA birojā: līdz 2019. gada 28. jūnijam.
3.7. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 05. jūlijam. 

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 17724,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro, 00 centi), ko veido kopā 22 (divdesmit divi) šādi laimesti ar norādīto vērtību:
4.2. 1 (vienas) automašīnas Volkswagen T-Roc ADVA 1.0TSI 115H 6G – EUR 16674,00 (sešpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro, 00 centi) vērtībā. Pilna automašīnas specifikācija un aprīkojums atrodams loterijas noteikumu Pielikumā Nr.1.
4.2. 21 (divdesmit vienas) MAXIMA dāvanu kartes, katras 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 eiro centi) vērtībā.                                                              

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1. punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāveic PIRKUMS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstoši PIRKUMI, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās.
5.4. PIRKUMU skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 120 000 (viens simts divdesmit tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1. punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 22/120 000. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PIRKUMS atbilstoši NOTEIKUMU 5.2. punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “SOMESE Baltic” izstrādātās loteriju programmatūras “Lozeris” palīdzību.
8.2. SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc PIRKUMA veikšanas. Pēc izlozes SIA “SOMESE Baltic” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Katra dienas balvu izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no iepriekšējās nedēļas otrdienas (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas pirmdienai (ieskaitot).
8.4. Katrā dienas balvu izlozē tiks noteikti 7 (septiņi) dienas LAIMESTU ieguvēji, tos izlozējot pa 1 (vienam) laimētājam starp katras dienas reģistrācijām un 3 (trīs) rezervisti, kuri var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja kāda iemesla dēļ (12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu.
8.5. Galvenās balvas izloze tiks veikta starp visā loterijas reģistrācijas periodā veiktajām reģistrācijām, kas nebūs laimējušas dienas balvu izlozē.
8.6. Galvenās balvas ieguvējs un 2 (divi) rezervisti, kuri var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja kāda iemesla dēļ (12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu, tiks noteikti 2019. gada 05. jūnijā uzreiz pēc ikdienas balvu laimētāju izlozes.
8.7. Izloze tiek nodrošināta SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā  103, 3. stāvā, 4. kabinetā uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapā www.maxima.lv. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Rīgā, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050 līdz NOTEIKUMU 3.6. punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).
10.2. Ar loterijas galvenās balvas ieguvēju MAXIMA sazināsies personīgi, lai vienotos par laimesta saņemšanu.
10.3. Ja MAXIMA dāvanu karšu laimētājam nav iespējams izņemt balvu ORGANIZĒTĀJA birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
10.3.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “MAXIMA Ģimenes loterija 2019!” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.3.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
10.3.3. Pievienojot PALDIES kartes attēlu ar skaidri salasāmu kartes numuru.
10.4. Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.5. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.6. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv.
10.7. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Rīgā, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050, Latvija vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@somese.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un “MAXIMA Latvija” SIA darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

 
Pielikums Nr.1
Preču loterijas “MAXIMA Ģimenes loterija 2019!” noteikumiem
Automašīnas “Volkswagen T-Roc ADVA 1.0TSI 115H 6G” specifikācija un aprīkojums:
                                             
Dzinējs 1.0 l Benzīna dzinējs
Jauda - 85 kW / 115 ZS
Sešpakāpju manuālā ātrumkārba
Priekšpiedziņa
 
RAŽOTĀJA PAPILDAPRĪKOJUMS:
 1. SERVISA GRĀMATIŅA;
 2. APTUMŠOTI AIZM.UN SĀNU STIKLI;
 3. STĀVVIETĀ NOVIETOŠANĀS SENSORI;
 4. PRIEKŠĒJAIS ELKOŅBALSTS;
 5. ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE;
 6. MULTIFUNKCIONĀLA ĀDAS STŪRE;
 7. 2 USB LIGZDAS;
 8. WW1 ZIEMAS PAKETE;
 9. RADIO COMPOSITION MEDIA;
 10. “T ROC COMFORT” PAKETE:
 
PAPILDPAKALPOJUMI:
 1. REĢISTRĀCIJA CSDD;
 2. DROŠĪBAS KOMPLEKTS;
 3. GUMIJAS PAKLĀJI.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Kredīti Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}