Mājas Transformeri loterija – pērc ar Paldies karti un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas “Mājas Transformeri loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

 
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – Mājas Transformeri loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Unilever Baltic LLC”, reģistrācijas Nr. 50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-10, Rīga, LV-1010, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Domestos, Surf, Cif, Coccolino zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 31. maijam.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 4. jūnijam.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izlozes: 2019. gada 14. maijā pulksten 12:00, 2019. gada 21. maijā pulksten 12:00, 2019. gada 28. maijā pulksten 12:00, 4. jūnijā pulksten 12:00.
3.4.LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019. gada 18. jūnijam. 

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 677.32 (seši simti septiņdesmit septiņi euro, 32 centi), ko veido kopā 32 šādi laimesti ar norādīto vērtību:  5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas jebkurš 1 (viens) Domestos, Cif, Surf vai Coccolino PRODUKTS un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 3000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits).
8.2. SIA “Sorbum LV” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Sorbum LV” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Sorbum LV” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “Sorbum LV” biroja telpās Jūrkalnes 15, LV-1046, Rīga, Latvija, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
8.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 13. maija plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2019. gada 14. maijā. Šajā dienā tiks noteikti 13 dāvanu komplekta laimētāji;
8.5. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 14. maija līdz 2019. gada 20. maija plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2019. gada 21. maijā. Šajā dienā tiks noteikti 7 dāvanu komplekta laimētāji;
8.6. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 21. maija līdz 2019. gada 27. maija plkst. 23.59, piedalīsies trešajā izlozē 2019. gada 28. maija. Šajā dienā tiks noteikti 7 dāvanu komplekta laimētāji;
8.7. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 28. maija līdz 2019. gada 31. maija plkst. 23.59, piedalīsies ceturtajā izlozē 2019. gada 4. jūnijā. Šajā dienā tiks noteikti 4 dāvanu komplekta laimētāji;
8.8. Visas reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 31. maija plkst. 23.59, piedalīsies galvenās balvas izlozē 2019. gada 4. jūnijā. Šajā dienā tiks noteikts 1 Samsung veļas mazgājamās mašīnas laimētājs. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv un www.unileverloterijas.lv 2019. gada 4. jūnijā. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Jūrkalnes 15 līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.unileverloterijas.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 18. jūnijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Jūrkalnes 15, LV-1046, Rīga, Latvija, vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi n.lebedeva@sorbum.eu, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “Sorbum LV”, SIA “Unilever Baltic LLC” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Kredīti Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}