Pergale loterija – pērc ar Paldies karti un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas “Pergale loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - Pergale loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: AB “Vilniaus Pergalė”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.222262320, juridiskā adrese: A.V. Graičiūno g. 26, LT-02241 Vilnius.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Pergale zīmola sveramie produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes un LOTERIJAS reģistrācijas periods: no 2019.gada 09. maija līdz 2019.gada 05. jūnijam.
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izlozes: 2019. gada 17., 24., 31. maijā un 07. jūnijā pulksten 14:00.
3.3. LOTERIJAS laimētāju paziņošana: 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 11. jūnijā.
3.4. LOTERIJAS norises periods: no 2019.gada 09. maija līdz 2019.gada 11. jūnijam.
3.5. LOTERIJAS laimestu piegādes pieteikšana: līdz 2019.gada 21. jūnijam.
3.6. LOTERIJAS laimestu izsniegšana ORGANIZĒTĀJA birojā: līdz 2019. gada 28. jūnijam.
3.7. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 05. jūlijam. 

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti eiro, 00 eiro centi ), ko veido kopā 8 (astoņas) Baltic Beach Hotel dāvanu kartes, katras 400,00 EUR (četri simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā. 
                                                      
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1. punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas jebkāds svars PRODUKTU un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 15 000 (piecpadsmit tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1. punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 8/15 000. 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2. punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “SOMESE Baltic” izstrādātās loteriju programmatūras “Lozeris” palīdzību.
8.2. SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “SOMESE Baltic” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Katra izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no iepriekšējās nedēļas ceturtdienas (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas trešdienai (ieskaitot).
8.4. Katrā izlozē tiks noteikti 2 (divi) laimestu ieguvēji un 1 (viens) rezervists, kurš var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja kāda iemesla dēļ (12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu.
8.5. Izloze tiek nodrošināta SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā  103, 3. stāvā, 4. kabinetā uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapā www.maxima.lv. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Rīgā, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050 līdz NOTEIKUMU 3.6. punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).
10.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu ORGANIZĒTĀJA birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
10.2.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “Pergale loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.2.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
10.2.3. Pievienojot PALDIES kartes attēlu ar skaidri salasāmu kartes numuru.
10.3. Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.4. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.5. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv.
10.6. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Rīgā, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050, Latvija vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@somese.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties AB “Vilniaus Pergalė”, SIA “SOMESE Baltic” un MAXIMA Latvija SIA darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Pergale loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumiem
                                                                                               
PRODUKTU saraksts:
Nr.p.k. Svītru kods PRODUKTA nosaukums
 1.  
4770179181737 Želejas konfektes NOM NOM
 1.  
5900353103357​ Karameles PIKOLO
 1.  
4770179183069 Šok. konfektes Pergalė Cherry
 1.  
4770179183359 Šok. konfektes PERGALE MIX
 1.  
4770179104897 Šok. konfektes TURAIDA
 1.  
4770179185995 Marcipāns PERGALE
 1.  
4770179199367 Šok. konfektes NOMEDA
 1.  
4770179145289 Šok. konfektes PERGALĖ Creamy ar tumšo šokolādi
 1.  
4770179108642 Konfektes PEGALĖ HAZELNUT
 1.  
4770179106068 Konfektes PERGALE ar kafijas pild.sver.
 1.  
4770179107096 Šok. konfektes FORTUNA
 1.  
4770179108567 Šok. konfektes NUTS
 1.  
4770179109137 Šok. konfektes Ābolīši
 

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Kredīti Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}